SOCIAL ENGAGEMENT WITH BRAND

August 24, 2017

       

           การสื่อสารของแบรนด์และการตลาดได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากที่เราเคยชินอย่างสิ้นเชิง

เพราะธรรมชาติของการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี รูปแบบการใช้สื่อเดิมๆ

ตามธรรมเนียมลดบทบาทความสำคัญลงไป สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ด

จากที่เคยเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการใช้งานเป็นเครื่องมือ ช่องทางในการติดต่อ กลับถูกทดแทนด้วย

พลังการสื่อสารในโลกออนไลน์และโลกโซเชี่ยล ที่ทรงอานุภาพ รวดเร็ว แม่นยำและตรงกลุ่ม

ตรงเวลามากกว่าหลายเท่า

 

เพราะสื่อโซเชี่ยลใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึ่ม เพื่อสำรวจพฤติกรรม ไลฟสไตล์ของคนแบบเรียลไทม์

โซเชี่ยลสามารถทะลุทะลวงเข้าถึงเป้าหมายได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นแบรนด์ส่วนใหญ่

จึงเปลี่ยนมาใช้โซเชี่ยลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลัก แต่เมื่อทุกคนหันมาใช้ช่องทางนี้เหมือนกัน

แล้วอะไรคือเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารโซเชี่ยลให้เกิดประสิทธิภาพ

คุ้มค่า และได้ประโยชน์มากที่สุด

 

เทคนิคที่ใช้ในการทำสื่อสารในโซเชี่ยลเกิดผลมากที่สุด ได้แก่

 

1. Common content

   ต้องมีความเกี่ยวข้อง หมายถึงต่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มโซเชี่ยลที่          เราสื่อสาร

 

2. Comfortable knowledge 

     ต้องเป็นเรื่องจริง เพราะโลกโซเชี่ยลเต็มไปด้วยข้อมูลที่สามารถย้อนกลับมาพิสูจน์ความถูกต้อง

     ได้ ไม่ยาก

 

3. Constructive style

   ต้องเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นภาษาคน ภาษาพูดที่เหมือนการสื่อสารระหว่างบุคคล

    ใช้เวลาไม่ต้องมากในการเข้าถึงเนื่อหา ไม่ต้องเกริ่นนำ อารัมภบท

 

4. Constant & consistent

    เป็นข้อมูลที่เป็นประประโยชน์ เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน เพราะข้อมูลในโลกโซเชี่ยลมีจำนวน

    มหาศาล ที่คนอ่านจะไม่เสียเวลา

 

 

การพัฒนาคอนเทนท์ เป็นเรื่องใหม่ต่างจากการทำข่าว การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราคุ้นเคย ทุกธุรกิจจะต้องพัฒนาและเรียนรู้กับเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

 

© BRANDIS COMPANY

Please reload

Featured Posts

หมดยุค One Size Fits All (#1)

February 11, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 24, 2017

March 16, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2020 Brandis Company.  All rights reserved.