top of page

ORIGINALITY คือคุณสมบัติที่ต้องมีของแบรนด์


ในสภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจและโลกปัจจุบัน การทำให้สินค้าและบริการของเรา เป็นที่ยอมรับและผูกพันกับลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่าย ไหนจะการแข่งขันในตลาด สินค้าที่ผลิตออกมาดูเหมือนหรือคล้ายๆกัน ไม่ได้แตกต่างกันมากมาย มีเทคโนโลยีการผลิตเท่าเทียมกัน แล้วผู้ซื้อจะสามารถแยกแยะความแตกต่าง และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราเป็นเรื่องที่ยากขึ้น

แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความแตกต่าง มีความพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นๆได้

คือ Originality ความเป็นตัวเรา แบบฉบับในแบบอย่างที่มีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าเห็นความแตกต่าง เข้าใจ และเข้าถึง แบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้น และมีความสัมพันธ์พิเศษ

Originality สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอย่างในธุรกิจ ทั้งในสินค้า ในกระบวนการทำงาน ในกระบวนการพัฒนา แต่ที่สำคัญคือ ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกหรือสัมผัสได้ ในความออริจินอลของเรา

Original คือเอกลักษณ์ ไม่ใช่แค่ความแตกต่าง แต่ต้องมีแบบฉบับวิธีการในวิถึที่บ่งบอกความเป็นตัวเรา มีที่มาที่ไป และมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในมิติใดมิติหนึ่ง

Originality ไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบ เพราะฉะนั้นจึงเลียนแบบไม่ได้


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page