top of page

แบรนด์ที่ดีและแข็งแรง ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของคุณจากผู้เล่นตามเกม ให้เป็นผู้เล่นที่กำหนดเกมส์


ปกติแลัวในการแข่งขันทางการตลาด เราจะต้องมีการปรับแผน สร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง

ต่อแนวทางการแข่งขัน ทั้งในสถานการณ์ของธุรกิจและของคู่แข่งขัน เพื่อให้สามารถตามได้ทัน

หรือไม่ถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดยอดขายและกลุ่มลูกค้า แสดงให้เห็นว่าเราดำเนินธุรกิจตามเกมส์และการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดโดยภาวะตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นไปในลักษณะตอบสนอง เป็นการทำงานแบบ Reactive ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

นั่นเป็นเพราะ เราไม่ใช่ผู้นำในธุรกิจ ไม่สามารถกำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาของธุรกิจได้ แต่ลองนึกดูในทางตรงกันข้าม หรือถามตัวเองว่า แล้วทำไมเราจึงไม่สามารถกำหนดทิศทางของธุรกิจได้อย่างอิสระ ถ้าเราลองมองข้ามสภาวะของธุรกิจ เงื่อนไข ปัจจัยที่กำหนดตลาดต่างๆ แลัวทำให้เรามีส่วนและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของธุรกิจเอง ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดย

เริ่มจากการพาธุรกิจออกไปนอกกรอบการแข่งขัน หมายถึง เราเป็นผู้สร้างรูปแบบการแข่งขันของเรา เช่น เปลี่ยนจากตลาดที่แข่งขันด้วยราคา เป็นตลาดที่แข่งขันด้วยคุณภาพ หรือด้วยความแปลกใหม่ สร้างภาวะตลาด ความต้องการขึ้นใหม่ในธุรกิจ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การเกิดขึ้นของไอโฟน Apple สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้โทรศัพท์ ทั้งรูปแบบ วิธีการ จนเกิดความต้องการขึ้นในตลาด ซึ่งก่อนหน้านั้น ผู้บริโภคก็ยังไม่สามารถถึงความต้องการ ประโยชน์ใช้งาน ซึ่งแตกต่างและไม่เคยมีมาก่อน

3 ปัจจัยที่สำคัญ เพื่อบุกเบิกสร้างการแข่งขันให้เข้าทางของเรา คือ

1. ข้อมูล การศึกษา การวิเคาระห์ ที่แม่นยำ การคาดเดาอย่างมีเหตุมีผล การศึกษาสภาพแวดล้อม ต่างๆทั้งในธุรกิจ สังคม ภูมิเศรษศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุด คือความกล้า

ท้าทายกับการออกนอกกรอบเดิมๆ ลูกค้าพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งใหม่ ถ้าสิ่งนั้นดีกว่าและตอบ

สนองประโยชน์ได้มากกว่าสิ่งที่มีอยู่

2. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม สิ่งนี้คือการที่เราเอาธุรกิจออกจากความหนาแน่นในตลาดการ

แข่งขัน มาสร้างเงื่อนไขและโอกาสใหม่ๆ ซึ่งไม่ต้องแย่งชิงกันในเค้กก้อนเดิมๆ สิ่งนี้จะทำให้เกิด

ความแตกต่างของเรากับคนอื่นๆในตลาด ความพิเศษอาจเกิดจาก รูปแบบสินค้า วิธีการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการขาย การส่งเสริมการขาย และการสื่อสาร ซึ่งเหล่านี้ต้องพยายามทำให้

เกิดขึ้นทั้งหมดหรือมากที่สุด ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีอย่างต่อเนื่อง เพราะคือการรักษาระยะ

ห่างของเราให้คงอยู่ไว้ เป็นพื้นที่อิสระที่จะทำให้เกมส์การแข่งขันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้

3. แบรนด์คือการรับรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อเชื่อมระหว่าง สินค้า/บริการ

ในธุรกิจ กับความรู้สึก ความต้องการของลูกค้าและจะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืน

แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยและส่วนประกอบอื่นๆอีก แต่ที่กล่าวมาคือ ส่วนประกอบเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นผู้ถูกเล่นและเหนื่อยกับกับการแข่งขัน

การได้เป็นผู้เล่น สามารถกำหนดเกมส์ที่จะเล่นย่อมง่ายกว่าการเป็นผู้ถูกเล่นแน่นอน


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page